Pavisam pieejamas 3,094,225 dažādas norādes par konkrētām personām.    

Privātuma politika.

1. Vortāla Ciltskoki.lv (turpmāk tekstā - VORTĀLS) privātuma politikas mērķis ir informēt ik vienu fizisku personu, VORTĀLĀ reģistrētu lietotāju (turpmāk tekstā – LIETOTĀJS) par to, kādam nolūkam VORTĀLS iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt LIETOTĀJU par viņa tiesībām un pienākumiem.

2. Apstrādājot personas datus VORTĀLS ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citus piemērojamos tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

3. Reģistrējoties VORTĀLĀ lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt VORTĀLA privātuma politikai.

4. LIETOTĀJA personas datu apstrādes pārzinis ir VORTĀLA administrators  Egils Turss, kontaktinformācija - e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

5. LIETOTĀJA personas datu apstrādes mērķis ir palīdzēt dzimtas sakņu pētīšanā un savstarpējo diskusiju un komunikāciju nodrošināšanai VORTĀLĀ.

6. VORTĀLS LIETOTĀJA personas datus apstrādā elektroniskā formātā. Apstrādājot personas datus, tiek nodrošināta personas datu aizsardzības principu ievērošana. VORTĀLS apstrādā šādus LIETOTĀJA personas datus:

- identifikācijas dati: vārds un uzvārds;

- kontaktinformācija: e-pasta adrese.

7. VORTĀLS LIETOTĀJA personas datus apstrādā ievērojot šādus datu aizsardzības principus:

- apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

- apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

- apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

- personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;

- informē LIETOTĀJU, kāpēc ir nepieciešami personas dati, un ko ar tiem darīs;

- apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;

- vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

8. VORTĀLS LIETOTĀJA personas datus apstrādā balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

- apstrāde ir vajadzīga pakalpojuma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc LIETOTĀJA pieprasījuma;

- LIETOTĀJS ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem.

- apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu VORTĀLA vai trešo personu leģitīmās intereses.

9. VORTĀLS LIETOTĀJA personas datus apstrādā Eiropas Savienībā/Eiropas ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). Datu nodošana ārpus ES/EEZ netiek veikta.

10. VORTĀLS LIETOTĀJU personas datus apstrādā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

11. LIETOTĀJU personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu VORTĀLA privātuma politikā noteiktos mērķus.

12. VORTĀLS neizpauž trešajām personām LIETOTĀJU personas datus, izņemot:

- saskaņā ar LIETOTĀJU skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

- Latvijas Republikas saistošos ārējos normatīvajos aktos un starptautiskos dokumentos paredzētajos gadījumos, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;

- ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos VORTĀLA likumīgo interešu aizsardzībai;

- ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod VORTĀLA vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

13. LIETOTĀJAM ir tiesības:

- tikt informētam par to, kāpēc VORTĀLS apstrādā un izmanto viņa personas datus;

- pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus VORTĀLS par viņu glabā;

- labot savus personas datus VORTĀLĀ, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;

- lūgt dzēst viņa personas datus vai pārtraukt to apstrādi (tiesības “tikt aizmirstam”);

- atsevišķos gadījumos ierobežot personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, VORTĀLS var saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu;

- uz datu pārnesamību, ja VORTĀLS apstrādā LIETOTĀJA personas datus saskaņā ar viņa piekrišanu, vai pamatojoties uz līgumu, un, ja tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, LIETOTĀJAM ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams;

- iebilst pret viņa personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs;

- nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz LIETOTĀJU rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē LIETOTĀJU.

14. VORTĀLS veic saziņu ar LIETOTĀJU, izmantojot viņa norādīto kontaktinformāciju.

15. VORTĀLĀ var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko VORTĀLS nenes atbildību.

16. VORTĀLS neuzņemas nekādu atbildību par lietotāju lēmumiem un secinājumiem, kuri pieņemti uz VORTĀLĀ iegūtās informācijas pamata.

17. VORTĀLAM ir tiesības veikt papildinājumus savā privātuma politikā, padarot pieejamu LIETOTĀJAM  tā aktuālo versiju.

Ja vēlaties iesniegt sūdzību un/vai rodas jautājumi saistībā ar VORTĀLA veikto datu apstrādi, rakstiet uz šīs privātuma politikas 4. punktā norādīto adresi. Ja joprojām neesat apmierināts kā VORTĀLS izskata sūdzību un/vai atbild, tad Jums ir tiesības kontaktēties ar uzraudzības iestādi - Datu valsts inspekciju (www.dvi.gov.lv) par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

scroll back to top
Web Analytics