Apvienotas 2 kartes - Vidzemes, Kurzemes un Vitebskas apg., apt. 1890. gads. Latgales daļai sarakstā NAV vietvārdu.

object
Aa-Düna-Kanal
7-D
Aa-Fluss
7-G
Aahof, Gut, Walk
7-G
Aahof, Kirche
7-G
Aahof, Kurl
8-D
Aahof, Riga
7-D
Abau-Fl.
7-B
Abaushof
8-C
Abaushof
8-C
Abaushof
7-B
Abbia
5-F
Abbul-Fl.
7-F
Abel
7-B
Abelhof
9-F
Abenkatt
5-F
Abgulden, Alt-
8-C
Abgulden, Gross-
8-C
Abgunst
8-D
Abro, Insel
5-C
Abse-FI.
8-E
Absenau
8-E
Abul
8-C
Adamshof
8-E
Adiamünde
7-E
Adje-FI
6-E
Adje-See
7-E
Adlen, Alt-
7-G
Adlen, Neu-
7-G
Adscher
6-F
Adsel, Forstei u. Hospital
7-G
Adsel, Post
7-G
Adsel, Schloss-, Walk
6-G
Adsel, Schwarzhof
6-G
Adsel-Koiküll
6-F
Adsel-Luttershof
6-F
Adsel-Neuhof
6-F
Adsen
8-B
Adsirn
7-C
Ägypten
10-F
Ahero-See
6-G
Ahl-See
6-G
Aidenhof
5-F
Aimal
5-F
Aiskuje
8-G
Aistern
8-B
Aja-F1.
5-G
Alauen
8-C
Alexandershof, Kurl.
8-D
Alexandershof, Werro
6-G
Allafer
5-F
Allasch
7-E
Allaschen
8-B
Allendorf, Gut
6-E
Allendorf, Kirche
6-E
Allirahhu, Insel
5-C
Almahen
8-B
Alokste-See
7-F
Alschhof
9-B
Alschwangen
8-B
Alsing
7-G
Alswig
7-G
Altdorf, Gr.-
8-B
Alten, Krug
8-C
Altenburg
8-B
Altenwoga
8-F
Alter, Krug
8-C
Althof
7-C
Althof, Fellin
5-F
Althof, Kurland
9-E
Altona, Kurl.
8-F
Altona, Riga
8-D
Altowit
8-B
Amboten, Gut
9-B
Amboten, Kirche
9-B
Amme-Fluss
5-G
Ammeln
7-B
Andummen, U. F.
7-C
Angermünde, Kirche
6-B
Angern, Gut
7-C
Angern, Kirche, Kurl.
7-C
Angern, Ober-Forstei
7-C
Annen, Krug, Kurl.
9-B
Annenburg
8-D
Annenburg-Salingen, Ober-Forstei
8-D
Annenhof, Alt-, Walk
7-G
Annenhof, Gut
8-C
Annenhof, Kirche, Krl.
8-C
Annenhof, Kurl.
9-B
Annenhof, Neu-, Walk
7-G
Annenhof, Riga
7-F
Annenhof, Werro
6-G
Anrepshof, Dorp. Kr. Liv.
5-G
Anrepshof, Kurl.
8-E
Anseküll
5-B
Anseküll, R. K.
5-B
Antzen
6-G
Antzen, Alt-
6-G
Antzen, Neu-
6-G
Anzen
6-B
Anzinischeck
9-F
Apeche, Krug
8-C
Appelsee
5-G
Appeltheen
8-F
Appricken, Gut
8-B
Appricken, Kirche
8-B
Appussen, Goldingen
7-B
Appussen, Gr.-
8-B
Apreken, Krug
8-C
Apschuppen
8-D
Arensburg
5-C
Arischhof, Kurl.
8-C
Aroaid
5-G
Aron-Fl.
8-F
Aronen
10-G
Arrasch
7-E
Arrohof, Dorpat
5-G
Arrol
5-G
Arsden
9-D
Ascheraden, Gut
8-E
Ascheraden, Kirche
8-E
Asothen
8-F
Assalaid, Insel
5-D
Assern, Halbst., Livl.
8-D
Assern, Kurl.
9-F
Assikas
6-F
Assiten-Fir.
9-B
Assiten-Pr.
9-B
Assuma
6-F
Asuppen
8-C
Aswicken, Gr.-
9-B
Aswicken, KI.-
9-B
Atlitzen
7-B
Attel, Ösel
5-B
Attradsen
8-F
Audern, Gut
5-E
Audern, Kirche
5-E
Audern-Bach
5-E
Audrau
9-D
Auermünde
8-D
Augustenthal
6-F
Aula
7-F
Aulenberg
7-F
Ausgallen
9-D
Autz, Alt-
9-C
Autz, Gr.-, Gut
8-C
Autz, Gr.-, Kirche
8-C
Autz, Neu-, Gut
9-C
Autz, Neu-, Kirche
9-C
Autz-Fl.
8-D
Autz-See
8-C
Autzen
7-E
Autzenbach
8-C
Autzenburg
8-D
Autzhof
8-D
Aya
5-G
Ayakar
5-F
Ayasch
7-E
Ayasch-See
7-E
Babetzky
7-G
Babit-See
8-D
Bächhof
8-A
Bächhof, Griwa
10-G
Bächhof, Gut
8-C
Bächhof, Mitau
8-D
Bächhof, Post
8-C
Backhusen
9-B
Badenhof, Rujen
6-F
Badenhof, Wolmar
6-E
Bahnus
6-F
Bahten
8-B
Baldohn, Gut
8-E
Baldohn, Kirche
8-E
Balenhof
6-E
Ballgaln
7-C
Ballgaln, Kirche
7-C
Ballod
6-F
Baltais
8-C
Baltensee
9-F
Bankaushof
9-C
Barbern, Gr.-
8-E
Barbern, Kirche
9-E
Bären, Krug
9-B
Bartau, Nieder-
8-A
Bartau, Ober-
9-B
Barutzen
8-B
Bassen
8-B
Bathen, Gut
9-B
Bathen, Kirche
9-B
Bauenhof
6-E
Baumhof
8-D
Bauske, Ober-Forstei
9-D
Bauske, Stadt
9-D
Bebben
8-A
Bebber-Fl.
8-F
Bebberbeck
8-D
Becker
9-E
Beckhof
6-F
Behnen
9-C
Behrs
9-D
Bellenhof, Neuermühl
7-E
Bellenhof, Riga
8-D
Belmont
10-G
Bentenhof
6-G
Bergfeld
8-B
Bergfried, Neu-
8-D
Berghof bei Frauenburg
8-C
Berghof, Bauske
9-E
Berghof, Beigut zu Tingern
7-C
Berghof, Friedrichsst.
9-E
Berghof, Hasenpoth
8-B
Berghof, Livl.
8-E
Bergshof, Riga
8-E
Berken, Gr.-
9-D
Berken, KI.-
9-D
Berkenhegen
10-G
Bernaten
9-A
Bersebeck
8-C
Bersehof
8-E
Bersemünde, Baldohn
8-E
Bersemünde, Kurl.
8-C
Bersemünde, Livl.
8-D
Bersen, Doblen
9-C
Bersen, Gr.-
8-C
Bersen, KI.-
8-C
Bersen, Krug, Bauske
8-D
Bersen, Krug, Friedrichsstadt
9-F
Bersen, Krug, Golding.
8-C
Bersen, Krug, Golding.
7-B
Bersen, Krug, Grobin
8-B
Bersen, Krug, Talsen
7-C
Bershof, Bauske
8-D
Bershof, Doblen
8-D
Bersieln, Gr.-
8-D
Bersohn, Kirche
8-F
Bersohn, Schloss
8-F
Bersteln, Gr.-
9-D
Bestenhof
7-B
Bewern
9-F
Bewershof, Alt-
8-F
Bewershof, Neu-
8-F
Bewertswehthof
8-D
Beyenhof
7-G
Bickern
8-D
Bilderlingshof
8-D
Bilderlingshof, Neu-,
8-D
Billenhof
8-D
Bilskenhof, Alt-
7-F
Bilskenhof, Neu-
7-F
Bilsteinshof
8-F
Birkenruh
7-E
Birsen
8-B
Birsgaln, Alt-
8-E
Bischofshof
5-G
Bixten
8-C
Bixten-See
8-E
Blankenfeld
9-D
Blendinen
8-B
Blieden, Gr.-, Gut
8-C
Blieden, Gr.-, Kirch.
8-C
Blinten
8-B
Blumbergshof
6-F
Blumenhof
7-G
Blumenhof
7-F
Bockenhof, Alt-
5-F
Bockenhof, Neu-, St.
5-F
Böcklershof
5-F
Bojen, Gr.-
8-B
Bolderaa
7-D
Bonaventura
8-E
Borkowitz
8-E
Born, Alt,-
10-G
Born, Gr.-
10-G
Born, KI.-
10-G
Born, Neu-
10-G
Bornhusen, Hit-
5-F
Bornhusen, Neu-
5-F
Bornsmünde
9-D
Borrishof
6-F
Brackelshof
5-C
Brambergshof
8-E
Brandenburg
8-D
Braunsberg
6-G
Bredenfeld
9-D
Breeden
8-D
Breeschen
8-B
Bremenhof
5-G
Bresilgen
9-C
Bresilgen, Gr.-
7-C
Breslau
6-E
Brinckenhof
8-B
Brinckens
7-C
Brinkenhof, Dorpat, Theal
5-F
Brinkenhof, Dorpat, Wendau
5-G
Brinkenhof, Wenden, Alt.- Pebalg
7-F
Brinkenhof, Wenden, Serben
5-F
Brotzen
8-C
Brucken
8-E
Brucken, Gr.-
9-E
Brüggen
10-G
Brunnen
10-G
Brunnen
8-E
Budendickhof
9-A
Bullen
7-D
Bundhof
8-B
Bunsenberg
8-C
Burtnek, Kirche
6-E
Burtnek, Schloß
6-E
Burtnek-See
6-E
Buschen-See
7-B
Buschhof
9-F
Buschhof, Gr.-, Gut
9-F
Buschhof, Gr.-, Kirche
9-F
Buschhof, KI.-
8-D
Buschhof, Unterforstei
9-F
Büsterwolde
6-E
Butkunen
9-D
Butzkowsky
7-G
Cabbina
5-G
Cadfer
6-E
Caltzenau, Alt-, Kirche
8-F
Caltzenau, Neu-
8-F
Cambi, Gross-
5-G
Cambi, Kirche
5-G
Cambi, Klein-
5-G
Candau, Flecken
7-C
Candau, Forstei
7-C
Carlowa
5-G
Carlsbad
8-D
Carlsberg, Dorpat
5-G
Carlsberg, Pernau
5-F
Carlsberg, Walk
7-G
Carlshof, Kurl.
8-E
Carlsruhe
7-E
Carmel, Gut
5-C
Carmel, Kirche
5-C
Carolen, Gut
6-F
Carolen, Kirche
6-G
Carolen, Station
6-F
Carolinenhof
5-F
Carral
5-B
Casimirshof
8-D
Caster
5-G
Catharinenbad
7-E
Cathrinenburg
6-H
Cathrinenhof, Wend.
8-F
Cawelecht, Alt-
5-G
Cawelecht, Kirche
5-F
Cawelecht, Neu-
5-G
Champeter, Riga
8-D
Charlottenberg
8-B
Charlottenburg
6-H
Charlottenhain, (Espenhöhe)
7-G
Charlottenhof, Krl.
8-E
Charlottenhof, Livl.
8-G
Charlottenthal
6-F
Clausholm
5-C
Cölljall
5-C
Cöln
5-C
Congota, Gr.-
5-F
Congota, KI.-
5-F
Czerwonka
10-G
Dahlen, Gut
8-D
Dahlen, Kirche
8-D
Daiben
7-E
Dalbingen, Kirche
8-D
Damen, Gr.-
9-B
Damen, KI.-
9-B
Dannenfeld
8-F
Dannenhof
7-B
Dannenthal
8-D
Dannhof
9-D
Daudsewas
9-E
Daugeln
6-E
Davids, Krug
8-D
Deewen
8-F
Degahlen
8-C
Deglup, Krug
7-F
Deguhnen
7-C
Dehseln
9-B
Demmen, Kirche
10-G
Dessen, Krug
9-E
Dexten
8-B
Dickeln, Gut
6-E
Dickeln, Kirche
6-E
Didriküll, Post
6-G
Diedrichstein
10-G
Dienden
9-D
Diensdorf
8-B
Dobelsberg
9-C
Doben
8-C
Doblen - Peterwalde, Unter-Forstei
8-C
Doblen, Amt
8-C
Domesnäs, Kap.
6-C
Dondangen, Gut
6-C
Dondangenkirch.
6-C
Doresmoise
7-G
Dorotheenhof
8-D
Dorpat
5-G
Dörpers
9-D
Dracken
8-E
Dreilingsbusch
8-D
Dreimann, Krug
8-B
Dreimannsdorf, Krug
6-E
Driksnes-See
8-F
Drobbusch
7-E
Drogen, Alt-
8-B
Drogen, Gr.-
8-B
Drogen, KI.-
8-B
Drostenhof, Alt-
7-F
Drostenhof, Neu-
7-F
Druckenhof
8-D
Druwsen
7-F
Dselden, Gr.-
8-B
Dselden, KI.-
8-B
Dselsen
9-C
Dserwen, Gr.-
8-B
Dserwen, KI.-
8-B
Dserwenhof
9-F
Dsirgen
9-B
Dsirren
7-C
Dsirren, Neu
8-C
Dubbeln
8-D
Dubben, Krug
9-A
Dubbenalken
8-B
Dubena, Gut
9-F
Dubena, Kirche
9-F
Dubena, Ober-Forstei
9-F
Dubena-Selburg, Ober-Forstei
9-F
Dubinsky
7-E
Dubna-FI.
9-F
Dückershof, Dorpat
5-G
Duckershof, Wolmar
6-E
Duhne, Krug
9-F
Duhne-See
6-E
Duhren, Goldingen
8-B
Duhren, Tuckum
8-C
Duhrenhof, Wenden
7-G
Duhrenhof, Wolmar,
6-E
Dumpen, Krug
9-D
Dünaburg
10-G
Dünafeldhof
10-G
Dünamünde, Festung
7-D
Dünhof
8-E
Duppeln
8-B
Durben, Amt
8-B
Durben, Kirche
8-B
Durben-See
8-B
Dursuppen
7-C
Dutkenshof
6-F
Dweeten
9-F
Eck
6-E
Eckau, Gr.-, Gut
8-D
Eckau, Gr.-, Kirche
8-D
Eckau, Neu-,
8-D
Eckau, Ober-Forstei
8-D
Eckendorf
8-C
Eckengrafen
9-F
Eckhof, Bauske
9-E
Eckhof, Goldingen
8-B
Eckhof, Tuckum
9-C
Eckhof, Wenden
8-F
Ediklaid, Ins.
5-D
Edinburg, Haltest.
8-D
Edwahlen, Gut
7-B
Edwahlen, Kirche
7-B
Egle, Krug
7-F
Ehnau
8-B
Ehwaden
8-B
Eichenangern, Gut
6-E
Eichenangern,R. K.
6-E
Eichhof
6-G
Ekau-Fl.
9-E
Eleitsch, Krug
8-D
Eleonorenshof
10-F
Elkas, Krug
7-F
Elkeseem
9-B
Ellern, Forstei Friedrichsst.
9-F
Ellern, Gut, Friedrichsst.
9-F
Ellern, Gut, Illuxt
10-G
Ellern, Kirche, Friedrichsst.
9-F
Ellern, Kirche, Illuxt
10-G
Elley, Gr.-
9-D
Elley, Post
9-D
Elowka, Stat.
10-F
Elwa, „St.
5-G
Embach-FI.
6-F
Endenhof
8-D
Engelhardshof, Riga
7-E
Engelzeem
7-C
Erbsen, Krug
8-B
Erküll
6-E
Erlaa, Gut
8-F
Erlaa, Kirche
8-F
Ermes, Gut
6-F
Ermes, Kirche
6-F
Ernsthof
8-B
Errestfer
6-G
Erwahlen, Gut
7-C
Erwahlen, Kirche
7-C
Erwahlen-See
7-C
Eschenhof
7-F
Espenböhe
7-G
Essenhof
8-E
Esserhof
9-E
Essern
9-C
Essern, Friedrichsstadt
8-E
Essern, Goldingen
7-C
Essern, llluxt
10-G
Essern-See
7-C
Euküll
5-C
Euseküll
5-F
Ewalden
9-F
Ewst-FI.
8-F
Eykasch
7-E
Fabianische, R. K.
10-G
Fabianischek
10-G
Fabianowo
10-G
Fachna-Bach
5-C
Falkenau
5-G
Fegen
7-B
Fehgen
8-F
Fehren
8-E
Fehsen
8-F
Fehteln
8-F
Feldhof, Doblen
8-D
Feldhof, Goldingen
8-B
Feldhof, Illuxt
10-G
Feldhof, Tuckum
8-C
Felix
5-E
Felixberg
8-B
Fellin, Gut
5-F
Fellin, Stadt
5-F
Felliner-od. NinigalFl.
5-E
Fenieth
5-B
Feodorowka
7-G
Festen
8-F
Festen, Post
8-F
Fettel, Halbinsel
5-C
Fianden
7-G
Ficht
5-B
Fideikommiss-Stat.
5-E
Fierenhof
6-G
Filsand, Ins. Gr.-
5-B
Filsand, Ins. KI.-
5-B
Firckshof
8-B
Fischholm
7-B
Fischröden
9-B
Fiskalhof
8-D
Fistehlen
8-F
Fockenhof
9-C
Fölks
6-F
Forbushof
5-G
Fossenberg
7-E
Frauenburg, Flecken
8-C
Frauenburg, OberForstei
8-C
Freiberg
8-A
Freitags Krug
6-E
Freudenberg
7-F
Freyhof
5-E
Friedenthal, Livl.
5-D
Friedholm
5-H
Friedrichsberg
8-C
Friedrichsberg, Dorpat
5-G
Friedrichsheim
5-E
Friedrichshof, Dorpat
6-G
Friedrichshof, KI.-
8-D
Friedrichshof, Kurl.
8-D
Friedrichshof, Neu
8-D
Friedrichshof, Palzmar
7-F
Friedrichshof, Wenden
7-F
Friedrichslust
8-D
Friedrichsruhe
7-F
Friedrichsstadt
8-E
Friedrichswalde
8-G
Fuksen
8-C
Funkenhof
9-B
Gaiken
8-C
Gaile
9-D
Gailhof
8-D
Gakschen
7-C
Galkitten
9-B
Gallandfeld
6-E
Galten
7-C
Gargeln, Alt-
7-C
Gargeln, Neu-
7-C
Garoden
7-B
Garosen
8-D
Garosen, Kr.
8-D
Garsden
7-B
Garsen
9-F
Gawesen
9-A
Geistershof, Alt-
8-F
Geistershof, Neu
8-F
Gemaurthof
9-D
Gercike
9-F
Gertrudenhof
6-G
Gierwischek
10-G
Gilsen
8-F
Gipken
6-C
Glauenhof
8-E
Golbeck
7-G
Goldingen, Alt-
8-B
Goldingen, Stadt
8-B
Golgowsky
7-G
Gothensee
5-G
Götken, Krug
8-A
Gotthardsberg
7-F
Gottland
5-B
Grafenthal
9-D
Gramsden, Gr.-
9-B
Gramsden, KI.-
9-B
Gramsden, Kirche
9-B
Gränhof, Riga
7-E
Gränhof, Wenden
7-F
Granteln
8-D
Granten
8-B
Grauduppen
8-B
Grausden
8-C
Grawendahl
7-F
Grawern
8-B
Greiersdorf
9-D
Grendsen, Illuxt
10-F
Grendsen, Tuckum
8-C
Grenzhof, Gut
9-D
Grenzhof, Kirche Dohlen
9-D
Grenzhof, Tuckum
8-C
Grenzthal
10-G
Griden
7-B
Grieken
8-B
Grikke
7-D
Gritzgaln
9-E
Griwa
10-G
Griwaischen
9-C
Grobin, Ober-Forstei
9-m
Grobin, Stadt
8-A
Grosdohn
8-F
Grösen, Gut
9-B
Grösen, Kirche
9-B
Grossenhof, Ösel
5-C
Grosshof
6-E
Grosshof-Luhde
6-F
Grothusenhof
7-F
Grundsahl
7-F
Grüner
8-B
Grünfeld
9-D
Grünhof, Goldingen
8-B
Grünhof, Gut
8-D
Grünhof, Kirche, Dohlen
8-D
Grünwald, Alt-
10-F
Grünwald, Neu-
10-F
Grünwalde
8-D
Grütershof
8-F
Guddeneeken
8-B
Gudmannsbach, Gut
5-E
Gudmannsbach, Kirche
5-E
Gulben
9-F
Gulben, Post
6-F
Gulbern
8-F
Gustavsberg
8-F
Gypsbruch
8-E
Haakhof, Dorpat
5-G
Haakhof, Estl. YG Haanhof
6-G
Hagenshof
8-D
Hainasch
6-E
Haken, Alt-
7-D
Hallist
5-F
Hallist, R. K.
5-F
Halliste-Fl.
5-E
Halswingshof
8-E
Harjel
6-G
Harjel, R. K.
6-G
Harri-Laid
5-B
Hasau
7-B
Hasau-FI.
7-B
Haselau
5-G
Hasenpoth
8-B
Hasick, Ösel
5-C
Hauküll
5-C
Hawa
5-G
Haynasch
6-E
Haynasch, R. K. Post
6-E
Heidekenshof
6-E
Heiden, Gr.-
8-D
Heidohof
5-G
Heiligen-Aa, Kirche
9-A
Heiligensee
5-G
Heimadra
5-G
Heimthal
5-F
Heinrichs
8-C
Helenenstein
7-G
Hellenorm
5-G
Helmet, Gut
5-F
Helmet, Kirche
5-F
Henselshof
7-E
Henselshof
6-F
Herbergen
9-E
Heringshof
6-F
Hermannshof, Walk
7-G
Hermes, See
5-D
Herrenhof
5-C
Herzogshof
8-D
Hestholm, Insel
5-D
Heydenfeld
8-F
Hilchensfahr
7-E
Hinzenberg
7-E
Hirschenheide
7-F
Hirschenhof u. Kolonie
8-F
Hochnempa
5-B
Hochrosen
6-E
Hofzumberg,
9-D
Hofzumberg, Gut
9-D
Hohenberg, Illuxt
10-F
Hohenberg, Talsen
7-C
Hohenbergen, Livl.
7-F
Hohenbergen-Neuhof, Livland
8-F
Hoheneichen
5-B
Hohenheide, Riga
8-E
Hohenheide, Werro
6-G
Hollershof, Fellin
6-F
Hollershof, Riga
7-D
Holmhof, Kirche
8-D
Holmhof, Kurl.
8-F
Holmhof, Ösel
5-C
Holmhof, Riga
8-D
Holstfershof
5-F
Holtus, Krug
6-E
Homeln
6-F
Homeln
6-F
Hoppenhof
6-G
Horstenhof
7-F
Hummelsdorf
6-G
Hummelshof
6-F
Hundsort, Halbinsel
5-B
Hundwa, Sp.
5-B
Hurmi
5-G
Ibden, Krug
6-E
Idsel
7-E
Idwen
6-E
Igast
6-F
Iggen
7-C
Ignatius, Kap
7-E
Ihlen
8-C
Ilien
8-A
Illingen
6-G
Illuxt
10-F
Ilmagen, Gr.
8-B
Ilmazahl
5-G
Ilmjerw
6-G
Ilpel
5-C
Ilsen
7-G
Ilsen
9-F
Ilsenberg
9-F
Ilsensee
10-F
Immul-Fl.
7-C
Imodlaid, Ins.
5-D
Innas-See
7-F
Inte
7-E
Inzeem
7-E
Inzneg
7-C
Ippik
5-E
Irben
6-B
Irben, KI.-
6-B
Irgen
8-B
Irmlau
8-C
Islitz
9-D
Italien
8-F
Iwanden, Gr.-
8-B
Iwanden, KI.-
8-B
Ixtrum
8-D
Ixtrumünde
8-D
Jacobshof
8-D
Jacobsruhe
9-F
Jacobstadt
9-F
Jaegel-FI., KI.,
8-E
Jaegel-Fl., Gr.-
8-E
Jaegelmühle
8-E
Jama
5-G
Jamalken
8-B
Jamma, Kirche
5-B
Jamma, R. K.
6-B
Jane
8-C
Jannopol
9-F
Jannopol
9-G
Jäpern
5-D
Jateln
8-B
Jaunsem
7-C
Jedeisch
9-B
Jehrenhof
6-F
Jenerra (Tenerra)
5-H
Jerküll
7-E
Jerwemetz
5-B
Jerwen, Werro
6-G
Jogeln
9-B
Jöggis, Ösel
5-C
Johannenhof
7-F
Johannenhof
9-E
Johannishof
5-G
Johannishof, Illuxt
10-F
Jöhr
5-C
Jostan
9-D
Judasch
7-E
Jummerdehn
8-F
Jumprauweten
9-C
Jungfernhof, Gr.- R. K.
8-E
Jungfernhof, Gr.- u. KI.-
8-E
Jungfernhof, KI.-
8-D
Jungfernhof, Kurl.
9-D
Jungfernhof, Livl.
7-E
Jürgensburg, Gut
7-E
Jürgensburg, Kirche
7-E
Jürgenshof
7-E
Jurjew siehe: Dorpat Jürs, Alt-
5-C
Jürs, Neu-
5-C
Kabbil
5-C
Kabillen
8-C
Kachkowa
6-H
Kachtla
5-C
Kadfel
5-B
Kagrimois
5-G
Kaipen
8-E
Kaipen, MIt-
8-E
Kaiwen
7-C
Kakischken
9-A
Kalitzen
7-C
Kalkuhnen
10-G
Kallenhof
7-E
Kalleten, Hasenpoth
9-B
Kalleten, Kirche Talsen
7-C
Kalli, See
5-G
Kalliperra
5-G
Kalnemoise, MIt-
7-G
Kalnemoise, Neu-
7-G
Kalnzeem,
8-D
Kaltenbrunn, Kur].
9-F
Kaltenbrunn, Livl.
7-E
Kalticken
8-B
Kalwen
8-B
Kaminiec
10-F
Kandel, Ösel
5-B
Kandeln
8-B
Kanger, Gross-
7-E
Kangern
5-C
Kannakülla, Krug
5-E
Kannapäh
6-G
Kanneneeck
8-E
Kannhof
8-C
Kappen
8-C
Kapseden
8-A
Karggadden
7-C
Karkel, MIt-
6-F
Karkel, Neu-
6-F
Karkeln
9-E
Karki
5-B
Karkus, Gut, Livl.
5-F
Karkus, Kirche, Livl.
5-F
Karlshof
5-G
Karlshof
6-E
Karmis
5-C
Karolen
6-F
Karolinenhof
10-G
Karrasky
5-G
Karrishof, Alt-
5-F
Karrishof, Neu-
5-F
Karstimois
5-G
Käsel, Livl.
5-B
Kaseritz, MIt-
6-G
Kaseritz, Neu-
6-G
Käshof
8-D
Kasimirischeck
9-F
Kasimirswahl
9-F
Kassemaa, Ins.
5-C
Kassi, Post
6-H
Kastna
5-D
Kastolatz
5-G
Kastran
8-E
Kasty, Ösel
5-C
Kasuppen
8-D
Katharina, Fabrik
5-F
Katharinen, Kirche
6-E
Katlekaln, Kirche
8-D
Katzdangen
8-B
Kaugershof
6-F
Kaulitzen
8-C
Kaunifer
5-C
Kaunispae
5-B
Kautzmünde
9-D
Kawershof, Dorpat
5-G
Kawershof, Walk
6-F
Kawwast
5-G
Kayenhof
7-F
Keckau
8-D
Kegeln
7-E
Keggum
8-E
Keisen
6-F
Kellamäggi
5-C
Kemmern
8-D
Kemmershof
6-F
Kempen
6-F
Kempenhof, Neu-
7-E
Kensingshof
8-D
Kenzhof
8-C
Kenzhof
8-D
Kergel, Bach
5-B
Kergel, Gut, Osel
5-B
Kergel, Kirche Osel
5-B
Kergel, Werro
6-G
Keri-See
5-G
Kerimois
5-G
Kerklingen
8-C
Kerksaar-Insel
5-D
Kerolen
6-F
Kerrafer, Livl.
5-G
Kersel, Fellin
5-F
Kersel, Pernau
5-E
Kerstenbehm
7-F
Kerstenshof
5-F
Keskfer, Ösel
5-C
Keweln
9-C
Kibbasaar
5-C
Kickurn, Gr.-
8-B
Kidemetz
5-B
Kidijerw
5-G
Kieber
9-A
Kielkond
5-B
Kielkond, R K.
5-B
Kihlof
8-D
Kihsulshof
6-E
Kimalen
7-B
Kioma
5-G
Kipsal
7-E
Kirbel
5-E
Kirchholm
8-E
Kirki, Leuchtturm
6-C
Kirrepäh, Dorpat
5-G
Klanen
7-C
Klassen
8-E
Klauenstein
8-F
Klauzan-See
9-F
Klawekaln
7-F
Kliewenhof
8-D
Kliewenhof
9-D
Kliewenhof, Ob.-Forst.
8-D
Kliggenhof
8-C
Klingenberg
7-E
Klop. Würzau
8-D
Klopmannsrode
10-G
Klotzki
10-G
Klzewa
10-G
Knippelshof
5-G
Koddiack
6-E
Kodjerw
5-G
Kogeln
8-C
Koggul
5-C
Kohlhausen
7-F
Koick, Osel
5-C
Koigust
5-C
Koik, Livl.
6-G
Koikel, Alt-
6-G
Koikel, Klein-
6-G
Koikel, Neu-
6-G
Koiküll, Ösel
5-C
Kokenberg
6-F
Kokenhof
6-F
Kokenhusen, Gut
8-F
Kokenhusen, Kirche
8-F
Kolberg, Ober-Forstei
6-E
Kolberg-, Gut
6-E
Kolken
6-C
Kollitz
5-G
Köllitz
5-G
Kolpino
5-H
Koltz
5-B
Koltzen
7-E
Könenhof
6-F
Konetzpol
10-F
Kongota, Gr.-
5-F
Kongota, KI.
5-F
Königshof
6-F
Koplau
10-G
Köppo, Gr.-
5-E
Köppo, KI.-
5-F
Köppo, Kirche
5-D
Korallen
8-B
Korast
6-G
Korbküll
5-G
Kordasch
7-E
Korküll
6-F
Kortenhof
7-G
Korwenhof
6-G
Kosa, See
5-G
Kosenhof, Gut
7-F
Kosenhof, O.-F.
7-F
Kosenhof, R. K.
7-F
Kosse
6-G
Kragenshof
7-G
Krahzen
8-B
Kraienhof
8-D
Kremon, Kirche
7-E
Kremon, Schloss
7-E
Kreseln
8-B
Kreuschau
8-F
Kreutzburg, (Friedr.)
8-F
Kreutzburg, Grobin
9-B
Kreutzen, Krug
8-F
Kreuzen
8-F
Krewuppe-Fl.
7-E
Kriwenischek
10-G
Kronenberg
7-E
Kronenhof
8-G
Krons-Würzau
8-D
Krons-Würzau, OberForstei
8-D
Kroppenhof, Kokenh.
8-E
Kroppenhof, Schwanenburg
7-G
Kroten
8-B
Krotsen
8-B
Krüdnershof, Dorpat
5-G
Krüdnershof, Riga
7-E
Kruschkaln
9-C
Krusenhof
8-E
Krussen
9-E
Kruten, Gr.-, Kirche
9-B
Kruten, KI.-
9-B
Kuckemois
5-C
Kuckern
9-C
Kudjapae
5-C
Kudling
7-F
Kuhdum
7-E
Kühlen
8-C
Kuhlmannshof
9-E
Kühno, Gut
5-D
Kühno, Ins.
5-D
Kuikatz
5-F
Kuje-Fl.
8-G
Kujebeck
8-F
Kujen
8-F
Kukschen
8-C
Kulje, R K.
5-H
Küllaid, Ins.
5-D
Kulpenhof
8-D
Kulsdorf
6-E
Kumbern
8-C
Kummeln
10-G
Kunden
8-B
Kürbelshof
6-E
Kurben
7-C
Kürbis
6-E
Kurische Könige
8-B
Kurkund
5-E
Kurkund, R K.
5-E
Kurland
10-F
Kurmalen
8-B
Kurmen
9-E
Kurresaar
5-F
Kurrista, Dorpat
5-G
Kursiten, Gut
8-C
Kursiten, Kirche
8-C
Kursiten, Ob.-Forstei
8-C
Kurtenhof
8-D
Kurzum
10-G
Kusnem
5-B
Kussen
8-F
Kusthof, Mit-
5-G
Kusthof, Neu
5-G
Labbrentz
6-F
Labemagge (Lahhentagge)
5-B
Labraggen
8-B
Ladenhof
7-E
Ladjal
5-C
Laenitz
5-G
lagen
10-G
Lahnen, Gr.-
8-B
Lahnen, KI.-
8-B
Lahnhof
6-E
Laiden
8-B
Laidsen
7-C
Laidum, Leuchtturm
5-C
Laiksaar
5-E
Laimjal
5-C
Lainum-See
8-C
Laitzen, Mit-
6-G
Laitzen, Neu-
6-G
Laiwa
5-G
Lakstin, Krug
8-G
Lamben
9-C
Lambertshof
8-E
Lamen, Krug
8-C
Lamsdorfshof
8-F
Landsen
7-B
Langebrücke
5-F
Langensee, Werro
6-G
Langseden
8-B
Lannemetz
6-F
Lapinsky
8-F
Lappemesch
7-D
Lappier
6-E
Lapskaln
8-D
Laschen, Alt-
8-B
Laschen, Neu-
8-B
Laschuppen
8-B
Lasdohn, Alt-, Kirche
8-F
Lasdohn, Neu-
8-F
Lassen, Alt-, Gut
10-F
Lassen, Alt-, Kirche
10-F
Lassen, Gr.-
10-G
Lassenbeck
10-G
Laubern
8-E
Laudohn, Gut
8-F
Laudohn, Kirche
8-F
Lauenhof
5-F
Launag, Krug
8-C
Launekaln
7-F
Lauternsee
8-F
Lautzensee
10-F
Lauze-FI.
10-G
Lauzen
10-G
Laxdinen
7-B
Ledemannshof
8-E
Ledicken
7-B
Leede-FI.
8-G
Leel-Essar-See
7-E
Legen
8-B
Lehnen
8-B
Lehnen, Kirche
8-B
Leischen, Krug
8-C
Lelais, Krug
9-D
Lemalsnäse
5-B
Lemburg, Gut
7-E
Lemburg, Kirche
7-E
Lemenen
8-F
Lemenen, Kap
8-F
Lemenischky
9-F
Lemsal
6-E
Lemsern
8-C
Lennewaden, Gut
8-E
Lennewaden, Kirche
8-E
Lenzenhof
7-E
Leo
5-B
Leppaspae
5-D
Lesten, Gut
8-C
Lesten, Kirche
8-C
Lettenholm, Ins.
5-B
Lettin
7-G
Lexten
8-B
Liagrad
8-F
Libau
8-A
Libaushof
8-A
Libbien
8-F
Libezeem
7-B
Licenthof
7-B
Licken, Krug
7-C
Lidla-See
6-G
Liegen, Krug
7-C
Liepen
8-B
Lievenbersen
8-D
Lievenhof, Kirche, Kurl.
7-C
Lievenhof, Livl.
9-F
Lighat, Papierfabr.
7-E
Lighat-FI.
7-E
Ligutten
8-B
Lihzegall
8-G
Lilast-Bad
7-D
Lilli, Krug
6-F
Limbuschen
7-C
Limschen
6-E
Linamäggi
6-G
Linden, Kirche, Kurl.
8-F
Linden, Krug
9-A
Linden, Kurl.
8-E
Lindenberg, Kurl.
8-F
Lindenberg, Livl.
8-E
Lindenhof
7-F
Lindenruhe
8-D
Lindheim
7-G
Linnositt, Ins.
5-C
Lipaiken
8-B
Lipskaln
6-F
Lipsten
8-E
Lipsthusen
7-C
Lischen
6-F
Lisden
6-F
Lisdohl-See
7-F
Lisette, Glashütte
5-F
Lisohn
7-G
Lissenhof
7-F
Liwa-Ninna
5-G
Lixna
10-G
Lj utow
5-H
lnser-See
7-G
Lobe-FI.
8-E
Lobe-See
8-E
Lobenstein
6-G
Loddiger, Gut
7-E
Loddiger, Kirche
7-E
Lode, Stat.
8-F
Lodenhof, Riga
7-E
Lohdenhof
7-F
Lohdenhof, Wenden
8-F
Losche, Krug
9-B
Lösern, Gut
7-F
Lösern, Kirche
7-F
Lösern, R. K.
8-F
Louisenhof
8-B
Löweküll
6-G
Löwel, Neu-
5-C
Löwel, Rlt-
5-C
Löwenhof
6-F
Lowiden
10-F
Lub-Essern
7-C
Lubahn, Kirche
8-G
Lubahn, Neu-
8-G
Lubahn, Schloss
8-G
Lubahnscher, See
8-G
Lubar
7-F
Lubben
7-C
Lubbenhof
6-F
Lubbert-Rentzen
7-F
Lubey
8-F
Lüdern
8-F
Ludse-See
7-G
Lugden
5-G
Lüggen
8-F
Luhde, Grosshof
6-F
Luhde, Kirche
6-F
Luhde, Schloss
6-F
Lühnen
6-G
Lula, Kapelle
8-D
Lulupae
5-C
Lümmada
5-B
Lunia
5-G
Lüserort, Sp.
6-B
Lusick, Krug, Kurl.
7-B
Lustberg
10-F
Luttershof
6-F
Luttringen, K. u. Gut
8-C
Lutznik
6-G
Luxenhof
6-G
lwen
7-C
Magnusbad
7-D
Magnushof, Ösel
5-C
Magnushof, Riga
7-D
Magnusholm, Ins.
7-D
Mahlenhof
7-G
Mahlup
7-G
Mahrzenhof
7-F
Maihof
8-D
Majorenhof
8-D
Mälder-Bach
5-B
Male, Krug
8-B
Male, Krug
9-E
Malemuische
8-C
Malernuise
9-F
Malschen
9-E
Mämois
5-C
Mangen
7-B
Manja, Ins.
5-D
Margrawen
7-C
Marienburg, Gut
7-G
Marienburg, Kirche
7-G
Marienburger See
7-G
Marienhof, Doblen
8-C
Marienhof, Friedrichsstadt, Kurl.
9-F
Marienhof, Illuxt, Kurl.
10-G
Marienhof, Livl.
5-G
Marienhof, lllust, Kurl.
10-F
Marienstein
7-G
Marrama
5-G
Marren
8-B
Martzen
8-F
Marzingshof
8-E
Matern
8-A
Matkuln
8-C
Matkuln, Ober-Forstei
8-C
Matuliszek
10-G
Mäwa-Bach
5-B
Maydelshof
5-G
Mecken
7-B
Mecks, Livl.
5-H
Meckshof
5-G
Medden
9-C
Meddum
10-G
Medel
5-C
Medsen
8-H
Megel
5-G
Meggastemäggi
5-G
Mehikorem
5-H
Mehrhof
7-F
Meiran
8-G
Meirischken
9-A
Mellan, Krug
8-E
Mellup, Krug
8-D
Melsern
9-B
Memel-FI., Kurischer
9-E
Memelhof, Alt-, Friedrichsstadt
9-E
Memelhof, Bauske
9-D
Memelhof, Gr.-, Bauske
9-E
Memelhof, Gr.-, Friedrichsstadt
9-E
Memelhof, K.-Rahden
9-E
Menkenhof
9-F
Mento
6-B
Mentzen
6-G
Mentzen, R. K.
6-G
Merzendorf
8-E
Mescharagzeem
7-C
Mescheneken
9-A
Mescheneken
9-B
Mescheskroder
7-C
Meselau
7-F
Mesisch-See
7-G
Mesoten, Gut
9-D
Mesoten, Kirche
9-D
Metackshof
6-E
Metzküll, Wolmar
5-F
Meyershof, Dorpat
5-G
Meyershof, Wenden
7-E
Michailow (Leuchtt.)
6-B
Middendorf, St.
5-F
Misse-FI.
8-D
Misshof
8-D
Misshof, Kr.
8-E
Misso, Post
6-G
Mitau
8-D
Mitau, Ober-Forstei
8-D
Mittel, Krug
7-B
Mittelhof
9-D
Mocken, Alt-
7-C
Mocken, Neu-
7-C
Modohn
8-F
Moisekatz
5-G
Moiseküll
5-E
Moiseküll, Post
5-E
Mojahn
6-E
Mönnust
5-B
Moritz, Ins.
7-B
Moritz, Krug
7-C
Moritzberg
7-E
Moritztal
8-G
Morne
5-F
Morsel Podrigel
5-F
Muddajöggi-Fl.
5-H
Muggerkaul
8-B
Mühlen, Krug
7-C
Mühlenhof
5-G
Muhremois
7-E
Muhremuische
9-E
Muhs-FI.
9-E
Muischneck
8-C
Muisezem, Kirche
8-C
Müllershof, Ösel
5-C
Mulluth
5-C
Münde
8-A
Mundiken
8-B
Munnalaid, Ins.
5-D
Munningen
7-C
Muremois
7-F
Murjan, Krug
7-E
Murrat-See
6-G
Murratz
5-C
Murrikas
7-E
Murrikatz, Krug
5-F
Murro, B. K.
5-D
Mustel, Gut, Ösel
5-B
Mustel, Kirche usel
5-B
Mustel, Werro
6-G
Mustla, Post
5-F
Nabben, Kurl.
7-B
Nabben, Livl.
7-E
Nabben-See
7-B
Nachtigall
7-E
Nahha
5-H
Napküll
6-E
Naret-Fl.
9-F
Nauditten
8-C
Naukschen
6-F
Needern
8-B
Nerft, Gut
9-E
Nerft, Kirche
9-E
Nerwensberg
7-F
Neubad
7-E
Neuen
7-B
Neuenburg, Gut
8-C
Neuenburg, Post
8-C
Neuenstein
6-G
Neuermühlen
7-E
Neuermühlen, Schl.
7-E
Neufeld
9-E
Neugut, Gut
8-E
Neugut, Kirche
8-E
Neugut, Ober-Forstei
8-E
Neuhall
6-E
Neuhausen, Gut, Kurl.
8-B
Neuhausen, Gut, Livl.
6-H
Neuhausen, Kirche Kurl.
8-B
Neuhausen, Kirche, Livl.
6-G
Neuhof, Bauske, Kurl.
9-E
Neuhof, Dorpat
5-G
Neuhof, Friedrichsst., Kurl.
8-F
Neuhof, Goldingen
8-C
Neuhof, Hasenpoth, Kurl.
8-B
Neuhof, Rdsel, Walk
6-F
Neuhof, Riga
7-E
Neuhof, Talsen, Kurl.
7-C
Neuhof, Tückum
8-C
Neusathen
8-C
Neusorgen
8-E
Neuwacken
7-C
Niederbartau, Gut
9-A
Niederbartau, Kirche
9-A
Niegranden
8-B
Niekrazen
8-B
Niethof
5-C
Niggola-Moor
6-E
Ninigal
5-F
Nitau, Gut
7-E
Nitau, Kirche
7-E
Nitzgall
9-G
Nodaggen
9-B
Nödingshof
5-F
Nogallen
7-C
Nömme, (Kr. Pernau)
5-E
Nordeckshof
8-D
Notawa, Ins.
5-B
Nötkenshof, Walk
7-G
Nötkenshof, Wenden
7-F
Nüggen, Kirche
5-G
Nüggen, Neu-
5-G
Nüggen, Rlt-
5-G
Nuia
5-F
Nurmhusen, Gut
7-C
Nurmhusen, Kirche
7-C
Nurmis, Riga
7-E
Nurmis, Wolmar
6-F
Nursie, Hlt-
6-G
Nursie, Neu-
6-G
Nustago, siehe: Odenpäh, Neu-
5-G
Öbelgunde
8-C
Ober-Bartau, Gut
9-B
Ober-Bartau, Kirche
9-B
Ochsenhof
8-B
Ochtjas
5-B
Ockseln
7-C
Ockten
7-C
Odenpäh, Kirche
5-G
Odenpäh, Neu(Nustago)
5-G
Odensee
8-F
Odensee, Kurl.
10-F
Odern
7-C
Oding
8-D
Odse-See
8-F
Odsen
8-F
Oger
8-E
Oger, Fl.
8-E
Ogershof
8-F
Ogley
8-D
Ohlenhof
8-F
Ohlershof
6-F
Ohschen
7-C
Ohselshof
8-F
Ojo, Krug
5-F
Oknist
9-F
Ökseln
7-C
Olbrück, Ösel
6-B
Oldenburg, Neu-
8-B
Olge-Moor
8-G
Ommadlaid-Insel
5-D
Oppekaln, Kirche
6-G
Ordangen
9-B
Orellen
7-E
Orgishof
6-E
Orrenhof, Pernau
6-E
Orrenhof, R. K. Estl.
5-E
Orriküll
5-B
Osche, Krug
9-F
Oscheley
8-C
Oschenecken
8-B
Oseln, Alt-
7-B
Oseln, Neu,-
7-B
Osjo-FI.
5-E
Ostbach
8-A
Osthof
6-E
Ostrominsky
6-E
Osul
8-A
Ösulet
8-C
Ottenhof, Alt-, Wolmar
6-E
Ottenhof, Neu-, Wolm.
6-E
Ottenhof, Wenden
7-G
Owerlack
6-F
Paatz
5-C
Pabbasch
7-E
Paddern, Goldingen
7-B
Paddern, Hasenpoth
8-B
Padel
5-B
Padohnen
8-B
Pahzen
9-D
Paibs
6-E
Paicken, Krug
9-D
Paistel, Kirche
5-F
Pajornois
5-B
Pallamois
6-G
Palloper
5-G
Palmhof
7-F
Paltemal
7-E
Palzmar, Gut
7-F
Palzmar, Kirche
7-F
Pampeln
8-B
Pankelhof
8-C
Panten
6-E
Papendorf, Kirche
7-E
Papenhof, Kurl.
9-A
Papenhof, Livl.
6-F
Papensee
9-A
Paplacken
9-B
Paricken
8-C
Parzimois
5-G
Pasexten
7-B
Pattenhof
5-E
Pattomai
5-E
Patzkuln
7-B
Paulenhof
6-H
Paulsgnade
8-D
Paulshafen.
8-A
Pauren
8-C
Pauruppen
9-A
Pawassern
8-D
Pebalg, Orisar, Gut
7-F
Pebalg-Neuhof, Gut
7-F
Pebalg-Neuhof, Kirche
7-F
Pebalg-Orisar, Kirche
7-F
Pechel
5-C
Peddeln
6-F
Peddetz-Fluss
7-G
Peddust-Fluss
5-C
Pedja-Fluss
5-F
Pedwahlen
7-C
Peele Bk (od. Spilwe) Pehren, Krug Bk (od. Spilwe) Pehren, Krug
8-B
Pellau-FI.
8-F
Pelzen, Alt-, Hasenpoth
8-B
Pelzen, Goldingen
8-B
Pelzen, Neu-, Hasenp.
8-B
Pempern
7-E
Penneküll
5-F
Peppin, Krug
8-E
Perbohnen
8-B
Perkunen
9-A
Perle, Krug
7-F
Pernau
5-E
Pernigel
7-E
Pernigel, R. K.
7-E
Perratamist, Leuchtschiff
5-H
Perrist
5-G
Perse-Fl.
8-F
Perst
5-F
Peterberg
8-D
Peterfeld
8-D
Peterhof, Doblen, Kurl.
8-C
Peterhof, Krug, Bauske
9-D
Peterhof, Oberpahlen, Livl.
5-F
Peterhof, Versuchsfarm
8-D
Peterhof. Friedrichsst. Kurl.
8-E
Peters, Kap.
7-E
Peterthal
8-C
Peterwalde
8-C
Peterweide
8-D
Petrimois
6-G
Petten, Krug
8-B
Pfalzgrafen
8-D
Pichtenthal
5-C
Pickjerw-See
6-F
Pickuln
8-B
Piddul
5-B
Pigant, Alt-
5-G
Pigant, Neu-
5-G
Pigast, Alt-
5-G
Pigast, Neu-
5-G
Piksar, Station
6-F
Pilkaln, Gr.-
9-E
Pilken
5-G
Pils, Krug
9-F
Pilten
7-B
Pilten-Sissen, O. F.
7-B
Pinkenhof, Gut
8-D
Pinkenhof, Kirche
8-D
Pissen
6-B
Pixtern
9-F
Pixtern, See
9-F
Plakahnen, Krug
8-D
Planen
8-C
Planezen
8-B
Planhof
6-F
Planup
7-E
Platers, Annenhof
10-G
Platohn, Neu-
9-D
Platohn, Rlt-
9-D
Platohn, Zög.-
9-D
Plattgaln
8-B
Platzir, Krug
8-E
Plausche, Krug
8-F
Plawneeken
8-C
Pleike
9-B
Pleppen
9-B
Pleppenhof
8-D
Plönen, Gr.-
7-C
Pobuschen
7-C
Pockan, Krug
7-G
Podis
5-D
Podis, R. K.
5-D
Podsem
7-E
Podunai
9-F
Pofkaisen
8-C
Pogranitschny
9-A
Pohlen, Krug
8-C
Poikern
6-E
Polangen, Flecken
10-A
Pölks
6-G
Pollenhof
5-F
Pölwe
5-G
Pommusch
9-D
Pönau, Gr.-
8-C
Pönau; V.-Forstei
8-D
Popen
7-B
Poperwahlen
7-C
Popraggen
7-C
Porka, Ins.
5-H
Pormsaten
9-B
Porri-Krug
5-G
Posendorf
6-E
Postenden
7-C
Potkaisen
8-C
Pöwato
5-G
Pöwicken
8-B
Praulen
8-F
Prawingen
8-C
Preeden, Krug
9-E
Preisen
8-C
Prekuln, Gut
9-B
Prekuln, Kirche
9-B
Prinzenhof
8-B
Pröbstingshof
8-E
Prohden
9-F
Pudderküll
6-F
Pugula-See
6-G
Pühawolde, R. K.
5-C
Pühhade Karre, J.
5-C
Pühhajerw-See
5-G
Puhnen
8-B
Puhnien
7-C
Puhren
7-C
Puikeln
6-E
Pujat
5-F
Pulkarn
8-D
Pullandorf
7-E
Pulli, Krug
5-G
Pundern, Krug
8-D
Pungern, KI.-
5-H
Pupe, Hltst.
8-D
Pürkeln
6-E
Pürkelsdorf
6-E
Purwen, Krug
8-C
Pussen, Gut
7-B
Pussen, Kirche
7-B
Pussen, See
7-B
Pussenecken
7-B
Putnen
7-C
Pyha, Ösel
5-C
Pyhawolde, R. K.
5-C
Pyla, Ösel
5-C
Quellenhof
6-G
Quellenstein
5-E
Quistenthal
5-G
Rachk
5-C
Radebandsruhe
10-F
Radenhof
6-F
Radi, Post
5-F
Raggenhof
8-D
Rahden, Neu-
9-E
Rahden, Rlt-, Gut
9-E
Rahden, Rlt-, Kirche
9-E
Raiskum
7-E
Raja, Post
5-D
Raksal, R. K.
8-F
Ramdan
8-F
Ramelshof
7-F
Ramenhof, Wolmar
6-E
Ramkau
7-F
Rammenhof, Riga
7-E
Ramotzki
7-E
Randefer
5-C
Randen, Gut
5-F
Randen, Kirche
5-F
Ranken
8-B
Ranzen
6-F
Ranzen, Post
6-F
Rappin, Gut
5-H
Rappin, Kirche
5-H
Raschopol, Krug
10-G
Rasin
5-G
Ratshof
5-G
Rauden, Gr.-, Tuckum
7-C
Rauden, Hasenpoth
9-B
Raudenhof
6-F
Rauge, Gut
6-G
Rauge, Kirche
6-G
Raume-See
7-F
Rausenhof
7-F
Rautensee
10-F
Rawasaar
5-E
Rawen
8-C
Rawlitz
7-E
Rebsberg
6-G
Reeschenhof
8-E
Reggen
8-B
Rehhof, Ober-Forstei
8-B
Rehsack
7-G
Reidenhof
5-E
Reikul-See.
6-E
Reio-Fluss
5-E
Remessen
8-B
Remten
8-C
Rengenhof,
8-C
Renneberg
8-F
Renningshof
5-G
Reo
5-C
Reol
5-G
Reol, Fluss
5-G
Reppekaln
7-G
Resche-Fluss
8-B
Reschenhof
8-D
Reschenhof, Kurl.
8-E
Rewold
5-G
Rhitza-See
10-G
Riddeldorf
7-C
Riga
8-D
Ringen, Gut, Kurl.
9-C
Ringen, Kirche, Kurl.
9-C
Ringen, Kirche, Livl.
5-F
Ringen, Kl.-, Livl.
5-F
Ringen, Schloss, Livl.
5-F
Ringenberg
7-D
Ringmundshof
8-E
Ringsud, Runo
6-C
Rinkuln
7-C
Rinseln
7-C
Robesch, Fl.
9-F
Robesch, Krug
9-E
Rodenpois, Gut
8-E
Rodenpois, Kirche
8-E
Rodenpois, Stat.
7-E
Rogosinsky
6-G
Rohjen
7-C
Rokaischen
8-B
Roloff
8-A
Romasaar
5-C
Römershof, Gut
8-E
Römershof, Post
8-E
Römershof, Station
8-E
Romeskaln
6-G
Ronneburg, Kirche
7-F
Ronneburg, Neuhof
7-F
Ronneburg, Schloss
7-F
Rönnen, Gr.-, Gut
7-B
Rönnen, Gr.-, Kirche
7-B
Rönnen, KI.-
7-B
Rönnen, O. F.
7-B
Roop, Gr.-, Gut
7-E
Roop, Gr.-, Kirche
7-E
Roop, KI.-
7-E
Ropenhof
6-F
Roperbeek
7-E
Ropkoi
5-G
Rosalischeck
10-G
Rösarshof
5-C
Rosen, Neu-
6-G
Rosenbeck
7-E
Rosenblatt
6-E
Roseneck
7-G
Rosenhof, Livl.
6-G
Rosisaar, Ins.
5-D
Rösthof,
6-G
Rothof
7-B
Rothof
8-A
Rotziküll
5-B
Rubinen
9-F
Rudbahren
8-B
Rudden
8-B
Rudsen
9-B
Ruhenthal, Kurl.
9-D
Ruhenthal, Livl.
5-G
Ruhmen
7-C
Rujen, Flecken
6-F
Rujen-Grosshof
6-F
Rujen-Rodenhof
6-F
Rujen-Torney
6-F
Rujenbach
6-F
Rumbenhof
8-C
Runo, Ins.
6-D
Rusa
5-G
Ruschendorf
8-F
Rüssel
6-E
Ruthenhof
6-F
Ruthern
7-E
Rutzau, Forstei
9-M
Rutzau, Gut
9-A
Rutzau, Kirche
9-M
Rutzky
7-E
Saadsen
8-E
Saara, Pernau
5-E
Saara, Werro
6-G
Saarahof
5-E
Saaremois
5-F
Saarjerw
5-G
Sackenhausen
8-A
Sackenhausen, Kirche
8-A
Sackenhof, Mit-
7-F
Sackenhof, Neu-
7-F
Sackla
5-C
Sager, Krug
9-E
Sagnitz, Schl.
6-F
Sahten, Kirche
8-C
Saikow-Krug
8-G
Sakke-Fl.
8-A
Salingen
8-C
Salingen
8-D
Salingen, KI.-
8-B
Salis, Kirche
6-E
Salis, Mit-
6-E
Salis, Neu-
6-E
Salis-Fl.
6-E
Salisburg, Kirche
6-E
Salisburg, Post
6-E
Salisburg, Schloss
6-E
Salishof
6-G
Salismünde
6-E
Sall, Usel
5-C
Sallana, Ins.
5-B
Salleenen
8-B
Sallensee
10-G
Sallgaln, Gut
8-D
Sallgaln, Kirche
8-D
Sallonai
10-G
Sallual
5-G
Salmen, Krug
8-B
Salubben
8-E
Salwen, Gr.-, Gut
9-E
Salwen, Gr.-, Kirche
9-E
Salwen, KI.-
9-E
Samhof
5-G
Samiten, Gut
8-C
Samiten, Kirche
8-C
Samson, Krug
8-D
Sand, Krug
7-B
Sandel
5-C
Sangla
5-F
Sangö, Ins.
5-D
Santen, Gr.-
8-C
Saritschow, Leuchtschiff
5-B
Sarosla
10-H
Sarrakus
5-G
Sarreiken, Kirche
8-A
Sarum
7-E
Sarum, See
7-E
Sarzen
7-C
Sarzen
8-C
Sasmacken, Flecken
7-C
Sasmacken; Gut
7-C
Sassen, Krug
9-F
Sassenhof
8-D
Satticken, Alt-
8-C
Satticken, Neu-
8-C
Sauck
5-E
Sauck, Fl.
5-E
Saucken See
9-F
Saucken, Alt-, Gut
9-F
Saucken, Mlt-, Kirche
9-F
Saucken, Neu-
9-F
Saucken, Ober-Forstei
9-F
Saulep
5-D
Saulhof
6-F
Saussen
8-F
Saweneeken
8-B
Sawensee
8-F
Sawwern
5-G
Scheden
7-C
Scheden, Gr.-
8-C
Schillingshof
7-E
Schlackhof
8-C
Schlagunen
8-C
Schlampen
8-C
Schleck, Gut
7-B
Schleck, Kirche
7-B
Schlen
6-E
Schliepenhof
7-E
Schlock, Flecken
8-D
Schlockenbeck
8-D
Schlockhof
8-D
Schlossberg
9-F
Schlossberg
10-F
Schlosshof
8-A
Schlottenhof, Unter-Forstei
9-F
Schluckum
7-G
Schluken
8-C
Schmarden
8-D
Schmeisen
9-B
Schmershof
6-G
Schmieden
8-E
Schmucken, Gr.-
8-C
Schmugaulnberg
8-E
Schnehpeln
8-B
Schnickern
9-C
Schodern
10-F
Schoenberg
9-E
Schönangern
6-G
Schönberg
10-G
Schöneck
7-E
Schönhaiden
10-G
Schorstädt
9-D
Schreibershof
6-G
Schrunden, Gut
8-B
Schrunden, Kirche
8-B
Schrunden, Ob.-Forst.
8-B
Schujen, Gut
7-F
Schujen, Kirche
7-F
Schujen, Neu-
7-F
Schujenpahlen
6-E
Schwanen, Krug
8-G
Schwanenburg, Alt-, Schloss u. St.
7-G
Schwanenburg, Kirche
7-G
Schwanenburg, Neu
7-G
Schwarden, Alt-
8-C
Schwarden, Neu-
8-C
Schwarren
7-C
Schwartzbach-FI.
6-G
Schwartzeckshof
8-D
Schwartzhof, Adsel
6-G
Schwartzhof, Dorpat
5-G
Schwartzhof, Fellin
5-F
Schwarzbach-Fluss
5-E
Schwarzbeckshof
7-G
Schwarzhof, Werro
5-G
Schwedt-Fluss
8-D
Schwelberg
7-G
Seckenhof
6-E
Sedde-Fluss
6-F
Sedlin, Krug
8-B
Seehof, Livl.
5-F
Seemuppen
8-A
Seetneek
8-F
Segewold, Gut
7-E
Segewold, Kirche
7-E
Segewold, Post
7-E
Sehlen
6-E
Sehmen, Gut
7-C
Sehmen, Kirche
7-C
Sehngen, Gr.-
7-C
Sehren, Alt-
8-E
Sehren, Neu-
8-E
Selburg, Alt-, Gut
8-F
Selburg, Alt-, Kirche
8-F
Selburg, Neu-
8-F
Selgerben, Kirche
7-C
Selkenhof
8-F
Sellgowsky
8-F
Sellie, Pernau
5-D
Sellin
7-F
Selsau
7-G
Selting
7-F
Seltingshof
7-G
Semben
7-B
Semershof
6-G
Sennen
6-G
Sennen, Post
6-G
Senten
7-C
Sepküll
6-E
Serben, Gut
7-F
Serben, Kirche
7-F
Serbigall
6-F
Sergemiten
8-B
Sermus
7-F
Sernaten, Gr.
7-B
Serrist
6-G
Seslauken
7-C
Sessau
9-D
Sessau, Gr.-
9-D
Sessau, Kirche
9-C
Sessau, Mitau
8-D
Sessau, Neu-
8-C
Sessau, Unter-Forstei
9-D
Sessilen, Gr.-
8-C
Sesswegen, Gut
8-F
Sesswegen, Kirche
8-F
Sexaten, Alt-
8-B
Sexaten, Neu-
8-B
Seyershof
6-F
Sezzen, Gut
8-F
Sezzen, Kirche
8-F
Sezzen, Ober-Forstei
8-F
Sickeragge
6-B
Sieckeln, Gut
10-G
Sieckeln, Kirche
10-G
Siggaste, Station
5-E
Siggund
8-E
Sihle, Krug
6-F
Sille, Krug
7-F
Sillen
7-C
Sillen, Gr.-
7-C
Sillen, Krug
8-E
Sillen, Krug
8-F
Sillen, Krug
9-B
Sillendorf
7-C
Sillenecken
8-B
Sinohlen
7-G
Sirgen
7-B
Sirgum
7-B
Sirmeln
8-C
Sissaar, (Siksaar)
5-C
Sissegal, Gut
8-E
Sissegal, Kirche
8-E
Sissegal, R. K.
8-F
Sitta, Krug
7-G
Sitta-Fluss
7-G
Siuxt, Gut
8-C
Siuxt, Kirche
8-C
Skangal
7-F
Sknaben
7-C
Skrundeljna
10-G
Skujen
9-F
Slitter-Krug
9-C
Smilten, Gut
7-F
Smilten, Kirche
7-F
Smolina
10-F
Sohsenhof
7-F
Solglaid, Insel
5-D
Solitude
8-D
Solsau
7-G
Sommerpahlen
6-G
Sonnaxt, Gr.-
9-F
Sonnaxt, KI.-
9-F
Sonnaxt, Kirche
9-F
Sontack
5-F
Soorhof
6-F
Sophiendahl
7-G
Sophienruhe, Badeh.
6-E
Sorgen, Neu-
8-E
Sorkholm, Insel
5-D
Sotaga
5-G
Spahren
7-B
Spankau
5-G
Sparenhof
7-E
Spirgen
8-C
Springen
8-C
Spurnal
7-E
St. Annen, Livl.
8-D
St. Catharinen, Lvl.
7-E
St. Matthäi, Kap.
7-E
St. Matthiae,
6-E
St. Olai, Livl.
8-D
St. Petri, Kurl.
8-B
Stabben
8-F
Stabliten
8-F
Stackeldangen
8-B
Stackeln, Post
6-F
Stackenhof, Alt-
7-F
Stackenhof, Neu-
7-F
Stadtshof, Mitau
8-D
Staelenhof
5-E
Stahlenhof
7-D
Stalgen
8-D
Stallenhof, Station
6-F
Staudsen
7-B
Steguln
9-D
Steinensee
10-F
Steinfeld
8-D
Steinfeld
8-F
Steinholm
8-D
Steinort, Sp.
8-A
Stelpenhof
8-E
Stembern
8-A
Stenden, Gr.-, Gut
7-C
Stenden, Gr.-, Kirche
7-C
Stenker, Krug
9-E
Sternhof, Livl.
6-E
Stirnen
8-C
Stochmannshof
8-F
Stolben
7-E
Stomersee
7-G
Stopiushof
8-E
Strandhof, Kurl.
8-A
Strasden, Gr.-
7-C
Strasdenhof,
8-D
Streichen, Krug
8-B
Striken
8-C
Strikenhof
7-E
Strocken, Gr.-
8-B
Strocken, KI.-
8-B
Strömbergshof
7-E
Strutteln
8-C
Stubbensee
8-E
Sturhof
8-C
Stürtzenhof
7-F
Subbat, Alt-, Gut
9-F
Subbat, Alt-, Kirche
9-F
Subbat, Neu-
9-F
Subern
8-C
Suddal-See
7-G
Suddenbach
7-E
Suddenhof
7-E
Suhrs
7-B
Suislep R. K.
5-F
Suislep, Alt-
5-F
Suislep, Neu-
5-F
Sunzel, Gut
8-E
Sunzel, Kirche
8-E
Superintendentenhof
8-D
Surgifer
5-F
Surri
5-E
Suschennof
8-C
Susseihof
9-F
Sussi, Gr.-
9-E
Sussikas
6-E
Sutten
8-C
Sutzendorf
6-E
Swahrten
6-F
Swalferort, Sp.
6-B
Swätuppe-Fl.
6-E
Swehthof
8-D
Swenten
10-G
Swenten, See
10-G
Swidse, Krug
8-G
Switten, Gr.-
9-D
Sworbe, Halbinsel
5-B
Tabor
10-G
Tackerort
5-E
Tadaiken
8-B
Tagamois
5-B
Tahhul
5-C
Taiwola
6-G
Talsen, Flecken
7-C
Talsen, Gr.-
8-A
Talsingen
8-E
Tammen
5-G
Tammenhof
5-F
Tammist, Dorpat
5-G
Tammist, Pernau
5-E
Tappen, Krug
8-E
Tarkenhof
6-B
Tartak
10-G
Tarwast, Gut
5-F
Tarwast, Kirche
5-F
Taubenhof
6-E
Tauerkaln
8-E
Tauerkaln, Ob.-Forstei
8-E
Tauerkaln, Vnt.-Forst.
8-E
Tauerkaln, Vnt.-Forst.
8-E
Taurup
8-F
Techelfer
5-G
Tegasch
6-E
Teilitz
6-F
Teitwa
5-E
Telsch-Paddern
8-B
Telsen
8-A
Telten, Krug
9-A
Tennasilm, Alt-
5-F
Tennasilm, Neu-
5-F
Tergeln
7-B
Terkimäggi
5-C
Terwenden
7-B
Terwete-Fluss
8-D
Testama, Gut
5-D
Testama, Kirche
5-D
Testama, R. K.
5-D
Teutschenbergen
7-F
Theal, Kirche
6-G
Thomsdorf
8-E
Tielenhof
8-C
Tiesenhof-Hnnenhof
10-F
Tignitz
5-E
Tigwen
7-B
Tilsit
6-G
Timmofer
5-G
Tingern
7-C
Tirimetz
5-B
Tirse-Fluss
7-G
Tirsen, Gut
7-G
Tirsen, Kirche
7-G
Tittelmünde
8-D
Todaiken
8-B
Todaischen
8-B
Tödwenshof
5-G
Tolama
5-H
Tolkenhof
8-F
Tölliist
5-C
Tondre-See
6-F
Tönso-Bach
5-C
Tootzen
8-F
Torgel, Gut
5-E
Torgel, Kirche
5-E
Törwa
5-F
Trecken, Gr.-
9-B
Treiden
7-E
Trentelberg, Gr.-
8-F
Trentelberg, KI.-
8-F
Treppenhof
7-G
Treppenhof, Stat.
9-F
Trikaten, Gut
6-F
Trikaten, Kirche
6-F
Trumpen, Krug
6-B
Tuckum
8-C
Tuckumshof
8-B
Tuhhalane
5-F
Tulpe, Insel
5-C
Tummen
8-C
Tupping
8-E
Tupping
8-E
Türja
5-C
Turkaln
8-E
Turlau, Gr.-
8-B
Turnushof
6-F
Tyrol
7-B
Ubban
8-G
Ubbenorm, Gut
6-E
Ubbenorm, Kirche
6-E
Uddern
5-G
Uddern, Post
5-G
Udsen
8-D
Ugalen, Gut
7-B
Ugalen, Kirche
7-B
Uggenzeem
7-C
Uhla
5-E
Uhlfeld
5-G
Ukum
7-C
Üllenorm
5-G
Ullila
5-G
Ulmahlen
8-H
Ulpen
8-C
Ulpisch
7-E
Ültzen
6-G
Umjärw-See
5-H
Unger, Krug
8-C
Unniküll, Livl.
6-F
Unnipicht
5-G
Uppegriwe
7-C
Urbani
10-G
Urbs
6-G
Uschur-See
7-G
Usingen
9-D
Usmaiten
7-B
Ussecken
8-B
Üxküll bei Salis
6-E
Üxküll, Gut
8-E
Üxküll, Kirche
8-E
Üxküllshof
7-F
Vaucluse
7-G
Wadaxen, Gut
9-C
Wadaxen, Kirche
9-C
Wagenhof
8-B
Wagenküll
6-F
Waggula-See
6-G
Wahh Sao, Insel
5-C
Wahlenhof
6-F
Wahnen, Gut
8-C
Wahnen, Kirche
8-C
Wahrenbrock
9-F
Wahrenhof
8-B
Wahrne, Krug
6-F
Waibla, Unter-Forstei
5-F
Waidau
7-E
Waidau, Fluss
6-G
Waidau, See
6-G
Waimel, Mit-
6-G
Waimel-Neuhof
6-G
Wainoden
9-B
Wainsel
7-E
Waist
5-D
Waldam-See
6-E
Waldeck
6-H
Waldegalen
7-C
Waldheim
7-E
Waldhof Fabrik
5-E
Walenhof
6-F
Walgalen, Gr.-
7-C
Walgalen, KI.-
7-C
Walgum-See
8-D
Walguta
5-F
Walk, Stadt
6-F
Wallaten
8-B
Wallhof
8-A
Wallhof, Gr.-, Gut
8-E
Wallhof, Gr.-, Kirche
8-E
Walpenen, Krug
7-C
Waltershof, Kurl.
7-C
Waltershof, Livl.
8-D
Wanden
7-C
Wangasch, Krug
7-E
Wange-Fluss
6-E
Wangen
8-B
Wannag, Krug
7-G
Warbus
5-G
Warduppen
8-B
Warnowitz
10-G
Warriben, Rlt-
8-C
Warwen, Grobin
8-B
Warwen, Windau
8-B
Wassilissa
7-G
Wassula
5-G
Wastemois
5-F
Wattram
8-E
Wattzam
8-E
Weesen, Gut
9-F
Weesen, Kirche
9-F
Wegern
9-C
Weggen
7-C
Wehsaten
8-C
Wehsit
9-E
Wehsit-See
9-F
Weinschenken
8-C
Weischen, Krug
8-D
Weissenhof
7-G
Weissensee, Kurl.
10-F
Weissensee, Riga
8-E
Weissensee, Werro
5-G
Weissenstein
7-F
Weissjärw-See
5-F
Weitenfeld
9-C
Welden
9-E
Welke, Neu-
7-E
Welkenhof
7-E
Welketa
5-F
Wellan
7-G
Wendau, Kirche
5-G
Wendau, R. K.
5-G
Wenden, Gut
7-E
Wenden, Stadt
7-E
Wendenstein, Fabrik, Pernau
5-E
Wensau
7-B
Werpel, Alt-
5-D
Werpel, Kirche
5-D
Werpel, Neu-
5-D
Werrewi, Krug
5-F
Werro, Stadt
6-G
Werrohof
6-G
Weschen, Krug
7-B
Wesnershof
5-G
Wesseldorf, Ösel
5-C
Wesselshof
7-F
Wesselshof, Wenden
7-F
Wesset-See
8-F
Westorotten
7-E
Wetter-Fluss
6-E
Wexholm
5-C
Widdrisch
7-E
Wiebingen
9-B
Wiegandshof
6-F
Wiege-Fluss
6-F
Wiera
5-G
Wieratz
5-F
Wiezemhof
6-F
Wilgalen
8-B
Wilhelminenhof
8-C
Wilkagen
8-C
Wilkenhof
6-E
Wilkenpahlen
7-F
Wilksaln
7-C
Willust
5-F
Wilsenhof
6-E
Wilzen
9-D
Windau
7-B
Windau, Floss
7-B
Windau, Krug
7-B
Windau-Elsken, O.-F
7-B
Windaushof
8-B
Windheim
8-F
Winkelmannshof
8-E
Winterfeld
8-E
Wira
5-G
Wirgen
9-B
Wirgen, Krug
9-A
Wirginalen, Gut
8-A
Wirginalen, Kirche
8-A
Wirken
6-E
Wischeln
8-C
Wisikum
7-G
Witt-Sussei
9-F
Wittenhof
8-E
Wittkop
6-F
Wittwenhof
9-E
Wixeln
8-C
Wixten
8-E
Wixtrauten
8-C
Wöbs
5-H
Wohlershof
8-D
Wohlfahrt, Alt-
6-F
Wohlfahrt, Kirche
6-F
Wohlfahrt, Neu-
6-F
Wohlfahrtslinde
6-F
Wohre
5-G
Woidoma, Alt-
5-F
Woidoma, Neu-
5-F
Wolde
5-C
Woldenhof
5-D
Woldenrode
8-E
Wolgum, Krug
7-G
Wolgund
8-D
Wölla
5-D
Wölla, Oberforstei
5-D
Wolmar, Stadt
6-F
Wolmarshof, Wolmar
6-F
Woo-Fluss
5-G
Wormen, Gut
8-B
Wormen, Kirche
8-B
Wormsaten
8-B
Woroküll
5-F
Woronja, R. K.
5-G
Worpenhof
8-C
Wrangelshof, Alt-, Walk
6-F
Wrangelshof, Alt-. Dorpat
5-G
Wrangelshof, KleinWolmar
6-E
Wrangelshof, Neu-, Dorpat
5-G
Wrangelshof, Neu-, Walk
6-F
Wredenhof
6-E
Würben, Gr.-
7-C
Würben, KI.-
7-C
Würzau, Nov.
9-D
Würzen
5-C
Würzenberg
7-E
Xumschuppe-FI.
7-E
Zabelhof
7-C
Zabeln
7-C
Zahlit
6-F
Zargrad
9-F
Zarnau
6-E
Zarnikau
7-D
Zehren
7-C
Zehrten
7-F
Zelmenecken
9-B
Zemalden
8-D
Zempen
7-F
Zenne, Unter-Forstei
8-D
Zennhof
8-D
Zerel
6-B
Zerrauxt
9-D
Zerrenden
8-B
Zerxten
7-C
Zezer
8-C
Zezer, See
8-C
Zezern, Gr.-
8-C
Zezern, KI.-
8-C
Ziepelhof
8-C
Zierau, Gut
8-B
Zierau, Kirche
8-B
Zihrolen
8-C
Zilden
8-B
Zimern
9-C
Zintenhof
5-E
Zintenhof, Tuchfabrik
5-E
Zirre-See
7-D
Zirsten
8-F
Zirulischek
9-F
Zögenhof
7-E
Zohden, Gut
9-D
Zohden, Kirche
9-D
Zucker, Krug
8-B
Zunzen
7-C
Powered by Zoomify